Hobby (2019)

matkailuautot ja matkailuvaunut

Suoramarkkinointirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on New View Oy / Hobby Group Finlandin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuoja seloste on laadittu 31.08.2018. Viimeisin muutos tietosuojaselosteeseen on tehty 31.08.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
New View Oy / Hobby Group Finland (Y-tunnus 0929737-3)
Kousatie 1A
00430 Helsinki
info@hobbygroup.fi
050 544 6409

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Tom Sagbom
tom.sagbom@hobbygroup.fi
050 544 6409

REKISTERIN NIMI
Suoramarkkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Suoramarkkinointirekisterissä ylläpidetään sekä olemassa olevien asiakkaiden, että potentiaalisten asiakkaiden tietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle muodostuu rekisteröidyn suostumuksesta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin on tallennettavia henkilötietoja ovat:
– Yhteystiedot, kuten tilaajan nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero sekä tieto onko tilaaja kiinnostunut matkailuvaunuista, autoista vai molemmista.
– Sähköiseen asiointiin liittyvät tiedot, kuten verkkoyhteyden IP-osoite, jne. Suoramarkkinointirekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn suostumuksen purkauduttua.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas antaa suostumuksen tietojen tallentamiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luotettavan palvelun takaamiseksi New View Oy / Hobby Group Finland saattaa luovuttaa tai jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa.
– Markkinointiviestinnän kumppanit
– Sähköisen markkinoinnin järjestelmätoimittajat
– Osoitetietojen toimittajat sekä painatus ja jakelu kolmansille osapuolille luovutettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Agentti:
Hobby Group Finland
|
Kousatie 1A
,
00430 Helsinki
|
|
Tietosuojaseloste
Mainostoimisto Redland 2018-mallisto 2017-mallisto